Case XX Yellow CV 31048 Slimline Trapper Pocket Knife